Služby

Jak Vám můžeme pomoci?

Nabízíme profesionální znalecké služby v oblasti ICT

Zabýváme se znaleckou činností, poskytujeme služby a poradenství při tvorbě a v průběhu veřejných zakázek, akceptačního řízení či uplatnění principů GDPR. Nabízíme též služby tržních konzultací, mimosoudního řešení technických sporů a projektového řízení. Dále jsme připraveni prověřit zabezpečení Vašich dat, infrastruktury a informačních systémů formou vypracování znaleckého posudku podloženého penetračním testem. Myslíme za Vás i do budoucna. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem a zkušenostem dokážeme Váš projekt posoudit z různých úhlů pohledu. Jsme tak připraveni problémy nejen řešit, ale především jim předcházet.

Služba

Jako jediní v České republice máme znalecká oprávnění pro kompletní oblast ICT, která zahrnuje obory kybernetika, autorské právo a ekonomika v ICT. Znalecký posudek pro Vás vypracujeme v souvislosti s právním úkonem, jakým může být například vypisovaní veřejné zakázky, spor o řádné plnění smlouvy nebo posouzení zabezpečení Vašeho IT.

Našim klientům poskytujeme individuální konzultace a poradenskou činnost týkající se vzniklých obchodních vztahů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Unikátní a komplexní portfolio znaleckých oprávnění nám mimo jiné umožňuje zabývat se zhodnocením či odhadem tržní ceny díla nebo služby. Všechny klíčové náležitosti posuzují naši znalci komplexně z odborného hlediska. Můžete se tak spolehnout na to, že pro Vás zajišťujeme znalecké služby té nejvyšší kvality.

Služba

Vypisujete veřejnou zakázku v oblasti ICT? Pomůžeme Vám předejít možným problémům a ušetřit čas, peníze a případné potíže s dozorovými orgány. Specializujeme se na zajištění přípravy a hladkého průběhu veřejné zakázky. Od nastavení technických parametrů zakázky v souladu se všemi legislativními podmínkami a principy, jež se této problematiky týkají, až po účast v hodnotící komisi a dohled nad řádným a včasným plněním. Našim klientům pomáháme stanovit předpokládanou hodnotu zakázky, zpracovat technické části zadávací dokumentace, nastavit odborné smluvní parametry, hodnotit obdržené nabídky a dohlížet na plnění smlouvy. V rámci jednotlivých fází veřejné zakázky jsme také připraveni vyhotovit znalecký posudek.

Při poskytování konzultací a odborného poradenství se v naší práci promítají nejen mnohaleté zkušenosti, ale také respektování skutečných potřeb zadavatele, transparentnost, závazek rovného zacházení a vyloučení diskriminace. Vzhledem k širokému portfoliu oborů, na které se zaměřujeme, jsme schopni veškeré náležitosti posoudit z odborného hlediska, a Vy si tak můžete být jistit, že veřejnou zakázku budete mít komplexně ošetřenou a nastavenou podle Vašich představ a možností. V průběhu celého procesu veřejné zakázky úzce spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi specializujícími se na tuto oblast.

Služba

Vypisujete-li jako zadavatel veřejnou zakázku, doporučujeme před jejím vyhotovením využít služeb předběžné tržní konzultace. Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, máte právo nechat si před vypsáním zakázky odborně poradit od nezávislého odborníka, jakým může být i naše Znalecká kancelář.

V rámci transparentní a efektivní metody tržní konzultace pro Vás zjistíme stav trhu, získáme podrobné informace o předmětu plnění zakázky a prověříme další náležitosti, které by mohly vést k chybně zadaným parametrům zakázky. 

Informace získané z tržní konzultace Vám pak mimo jiné umožní lépe nastavit zadávací podmínky, oslovit ty správné dodavatele a získat větší povědomí o možnostech plnění dané veřejné zakázky. 

Při tržní konzultaci dodržujeme transparentní a přezkoumatelný postup, jehož celý průběh je vždy dokumentován.

Služba

Jste připraveni na veškerá možná rizika související s převzetím vyhotoveného díla, ať už se jedná o dodávku služeb, softwaru či hardwaru? Využijte našich služeb při akceptačním řízení, které prověřuje provedení díla a to, zda je vzhledem k jeho případným nedostatkům zadavatel povinen jej převzít. Provádíme nezávislé a odborné znalecké posudky posuzující skutečný stav předaného díla či služby, a to vždy ve vztahu k zadávací dokumentaci, nabídce a všem smluvním ujednáním. Případné nesrovnalosti poté zadavatel zanáší do akceptačního protokolu, který mu umožňuje požadovat po dodavateli nápravu.

Abychom Vám zajistili co nejhladší průběh veřejné zakázky, v souvislosti s poradenskou a konzultační činností Vám pomůžeme nastavit jednotlivé podmínky akceptačního řízení ještě před vypsáním veřejné zakázky samotné. Budete tak mít do budoucna připravené řešení případných vzniklých potíží.

Služba

Propojujeme znaleckou činnost s bezpečností a ochranou Vašich dat. V souvislosti se znaleckým oprávněním v oblasti ICT poskytujeme novou a v ČR zcela unikátní službu spočívající ve znaleckém posouzení zabezpečení Vašich dat a aplikací, které je podložené penetračním testem či bezpečnostním auditem provedeným našimi certifikovanými experty.

V rámci testování založeného na simulaci možných průniků a útoků odhalíme slabá a napadnutelná místa Vašich webových aplikací, informačních systémů či infrastruktury a navrhneme účinná řešení a kroky, jež povedou k odstranění těchto bezpečnostních nedostatků a potenciálních rizik. Znalecké posouzení v této oblasti provádíme vždy podle standardů a metodik OSSTMM a OWASP.

Obdobně jako u ostatních našich služeb, také v tomto případě jsme připraveni vyjít vstříc Vašim individuálním potřebám a odborně prověřit skutečnou úroveň bezpečnostní ochrany Vašich dat. Kromě standardního znaleckého posouzení zabezpečení Vašeho IT podloženého penetračním testem které trvá zpravidla jeden až tři týdny a zaměřuje se na odhalení všech možných zranitelností, Vám nabízíme také zkrácenou jednodenní variantu, která probíhá vzdáleně a jejím cílem je během této krátké doby získat základní informace o úrovni zabezpečení, a umožnit Vám také bezplatně si ověřit kvalitu námi poskytovaných služeb.

Služba

V případě řešení sporu mezi objednatelem a dodavatelem jsou Vám k dispozici naše služby mediátora. Panuje-li na obou stranách snaha o vzájemnou dohodu, není případný soud vhodný ani pro jednu z těchto stran. Mimosoudní proces pro Vás bude představovat šetrnější, levnější a rychlejší cestu k vyřešení vzniklé nepříznivé situace. V rámci mediace je konflikt řešen za přítomnosti mediátora, který se snaží aktivně vést obě strany k efektivní komunikaci a k nalezení takového východiska, které bude zohledňovat zájmy, potřeby a možnosti obou stran. Vzhledem k našim rozsáhlým znalostem a kompetencím v oblastech kybernetika, autorské právo a ekonomika v ICT, posuzujeme důkladně řešené spory také z odborné stránky věci, a jsme tak schopni odhalit případné klíčové náležitosti, které povedou k jejich zdárnému vyřešení. Nicméně o výsledném způsobu řešení sporu rozhodují vždy strany samotné.

Služba

V rámci služeb rozhodce nabízíme mimosoudní proces řešení technických sporů v oblasti ICT mezi oběma stranami sporu. Rozhodce, jakožto nestranný a nezávislý subjekt, poskytuje při řešení majetkových sporů alternativní způsob, jak spor rozhodnout. Rozhodčí řízení probíhá na rozdíl od běžného soudního řízení neveřejně, výrazně rychleji a díky tomu představuje méně nákladnou cestou k vyřešení sporu a to zcela diskrétně. Výstupem rozhodčího řízení Vám bude rozhodčí nález.

V oborech kybernetika, autorské právo a ekonomika v ICT máme dlouholeté zkušenosti a široké znalosti. Díky tomu jsme schopni posoudit řešené spory důkladně také z odborného hlediska, s přihlédnutím ke všem detailům, které by mohly být pro vyřešení sporu klíčové.

Služba

Snad každá společnost od svého založení uzavřela alespoň nějakou smlouvu na dodávku díla z oboru ICT. V poslední době se čím dál tím více množí spory, kdy se strany neshodují v názoru na kvalitu díla či na příčinách neplnění předmětu smlouvy. Nezáleží při tom, zda jde o dodávku HW, vývoj SW na zakázku či dodávku služeb jako jsou správa sítě, outsoursing, držení HW podpory na enterprise zařízení apod. Ve velké většině případů jsou obě strany zaskočeny situací, kdy se domnívaly, že vina problému je jednoznačně na druhé straně. Příčinou bývá podcenění definice povinností jednotlivých stran, parametrů díla a služeb. Důkladná revize IT smlouvy, kterou Vám v rámci našich služeb nabízíme, tyto příčiny sporu vyplývající ze smlouvy odhalí.

Služba

Na základě naší specializace a rozsáhlých zkušeností s ICT projekty je náš tým připraven nabídnout Vám komplexní portfolio služeb v oblasti GDPR, včetně zajištění souladu ochrany osobních údajů ve Vaší organizaci s českou i evropskou právní úpravou. 

V rámci GDPR pro Vás dále zpracujeme detailní dopadovou analýzu včetně právního posouzení, business a funkční analýzu, pomůžeme Vám implementovat procesní a technická opatření do prostředí Vaší organizace a současně v této oblasti zajišťujeme školení.

Abychom byli schopni zajistit plně kvalitní a profesionální služby, které vychází vstříc individuálním potřebám nebo případům našich klientů, spolupracujeme vždy s advokáty renomovaných advokátních kanceláří.